Garanties

PRODUCTGARANTIE

Monier staat ervoor in dat de uit eigen productie stammende dakpannen voldoen aan de in de norm EN 490 (voor betondakpannen) en de norm EN 1304 (voor keramische dakpannen), zoals luidende ten tijde van aflevering geformuleerde functionele eisen voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, en zulks gedurende 30 jaar te rekenen vanaf de afleverdatum. In geval van levering van andere producten dan dakpannen welke producten Monier heeft gekocht van derden, verstrekt Monier op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt. Monier sluit elke aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Monier. Raadpleeg voor de volledige tekst inzake aansprakelijkheid en garantie de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Monier B.V. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier de Daksysteemgarantie. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weersbestendigheid(*) van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten). Bovendien garanderen wij dat onze dakbedekkingsproducten voldoen aan de op het moment van levering geldende regelgeving. De kwaliteit van onze daksysteemcomponenten wordt eveneens gedurende een termijn van 15 jaar gegarandeerd tegen materiaal- en/of productiefouten. Tot slot garandeert Monier dat door de gecombineerde toepassing van onze dakbedekkingsproducten (dakpannen, hulpstukken en het gebruik van onze daksysteemcomponenten), mits op de juiste wijze verwerkt, wordt voldaan aan de eisen van het op het moment van levering geldende Bouwbesluit. Niet van toepassing op eventueel t.b.v. het onderhavige object, door Monier of door derden geleverde dakelementen en/of zonne-energiesystemen.

* Het weersbestendig zijn van de dakbedekking houdt in dat:

- het Daksysteem ervoor zorgdraagt dat het dak regendicht is conform NEN 2778;

- er ter bescherming van de onderdakconstructie voldoende ventilatie is gewaarborgd;

- de dakpannen en hulpstukken beschermd zijn tegen opwaaien conform NEN 6707 en NPR 6708;

- vogels, ratten en muizen niet kunnen binnendringen in de dakspouw (open ruimte tussen onderdak en dakpannen) waarmee wordt voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit.

GARANTIEVOORWAARDE: LEVERING DOOR DE EXPERT

De 15 jaar Daksysteemgarantie zal alleen gelden indien het dak voor het waarborgen van zowel de regendichtheidsfunctie, de ventilatiefunctie en de bestendigheid tegen het opwaaien van dakpannen en hulpstukken, is opgebouwd met uitsluitend producten van Monier. De toepassing en verwerking dient te zijn geschied conform de nationale beoordelingsrichtlijnen hellende daken, BRL 1513 en conform de verwerkingsvoorschriften van Monier B.V. Bij verschillen en/of tegenstrijdigheden tussen de BRL 1513 en de verwerkingsvoorschriften van Monier prevaleren te allen tijde de verwerkingsvoorschriften van Monier. Op aanvraag zullen per werk garantiecertificaten worden verstrekt.

15 jaar Daksysteemgarantie PLUS

Daksysteemgarantie PLUS is een garantie die in samenwerking met de deelnemers van de Stichting Dakmeester afgeven wordt. Alle deelnemers zijn Dakmeesters,bedrijven die weten hoe je hellende daken moet maken. Hiermee krijgt u zekerheid over de manier waarop het hellend dak gemaakt is en worden de prestaties van het dak gegarandeerd. De producten zijn van Monier en het werk wordt uitgevoerd door een Dakmeester. Bij oplevering krijgt u als opdrachtgever van deze professional een digitaal dossier van het werk aan uw dak. Dakmeesters staan garant voor kwaliteit en deskundigheid.

De Daksysteemgarantie Plus belooft dat een hellend dak: 

  • is gemaakt door een dakdekker met het KOMO-proces-certificaat hellende daken, aangesloten bij de Stichting Dakmeester;
  • wordt opgeleverd met een digitaal dossier met alle relevante facetten tijdens de bouw vastgelegd;
  • altijd is gecontroleerd door het onafhankelijke Instituut SKG-IKOB;
  • wordt opgeleverd met een garantiecertificaat voor 15 jaar in combinatie met de garantie van Monier op haar producten.

Zo is de garantie op het hellende dak sluitend en geven we invulling aan kwaliteitsborging.

20 jaar wakaflex® product garantie

Monier B.V. zal gedurende deze periode kosteloos Wakaflex® op het projectadres leveren indien het niet voldoet aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot de waterdichtheid van het product zelf.

Deze garantie sluit de hechting van Wakaflex® op dakpannen, Wakaflex® op Wakaflex®  en andere dakoppervlakten uit (bijvoorbeeld aan gevels, schoorstenen, PV-elementen etc.) en tevens de  uiterlijke verschijning van Wakaflex® zoals kleurstabiliteit.

Voorwaarden voor claims onder deze materiaal garantie zijn:

  1. Monier B.V. moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld indien schade zich voordoet.
  2. Monier B.V. moet toegang worden verleend voor inspectie en onderzoek van de schade.
  3. Alle aanwijzingen van de fabrikant moet zijn nageleefd voor de toepassing van Wakaflex®.
  4. Iedere schade veroorzaakt door externe gebeurtenissen of overmacht zijn uitgesloten.
  5. Elke verdere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook dan die de in de materiaal garantie beschreven te boven gaat is uitgesloten.

Elke consument wettelijke rechten (bijvoorbeeld aanvullende prestaties, ontbinding, aankoopprijs vermindering, vordering tot schadevergoeding) blijven onaangetast door deze materiaal garantie. In het geval van prestaties vallend onder deze Materiaal Garantie zal de garantietermijn niet opnieuw beginnen. Deze materiaal garantie is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.