DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website www.monier.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  • Deze website - waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die die website toegankelijk maken, virussen en - andere - schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Monier B.V. en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur ten behoeve van de website, noch voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.

    Monier B.V. heeft het recht om -de inhoud van- de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

    Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Monier B.V. en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites. 
  • Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Ieder in deze website vervat aanbod en iedere uit de website met Monier B.V. voortvloeiende overeenkomst wordt beheerst door algemene (verkoop)voorwaarden.
  • De gebruiker van de algemene voorwaarden heeft het recht om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.
  • In deze voorwaarden wordt onder de gebruiker verstaan Monier B.V. en, voor zover van toepassing, de (rechts)personen, ten behoeve waarvan deze website dient.  

PRIVACY STATEMENT VAN MONIER B.V.

Monier B.V. neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om de privacy optimaal te beschermen. De nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.

Verstrekte informatie
Wij houden de bezoeker, indien gewenst, geregeld per e-mail op de hoogte van nieuwe Monier B.V. ontwikkelingen. Indien de bezoeker geen prijs meer stelt op dergelijke informatie, kan dat te allen tijden worden doorgegeven.

Derden
De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden uitsluitend aan derden verstrekt, indien en voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en afwikkeling van, een tussen de bezoeker en Monier B.V. gesloten overeenkomst, dan wel ingeval van uitdrukkelijke toestemming door de bezoeker in andere gevallen. In geen enkel ander geval zullen wij de door de bezoeker aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.

Beveiliging
Monier B.V. heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de bezoekers verstrekte persoonsgegevens. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server in een daarvoor beveiligde serverruimte.

In de website van Monier B.V. worden cookies gebruikt, en wel als session variabelen, om er voor te zorgen dat een bezoeker tijdens een bezoek aan de website slechts éénmaal gegevens hoeft in te typen zoals bijvoorbeeld zijn login gegevens. Indien de bezoeker hiertoe aanleiding ziet, kan de bezoeker verzoeken de van hem/haar verwerkte persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen en/of te laten verwijderen.